ENOLOGIA

Rekrutacja:

Kto może ubiegać się o przyjęcie na studia?

Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

O przyjęciu na studia decyduje: kolejność zgłoszeń.

Zasady rekrutacji:

1. Rejestracja w systemie www.rekrutacja.uj.edu.pl: od 07.01.2020 od godz. 12:00 do 17.01.2020, do godz. 12:00

2. Potwierdzanie rejestracji: od 07.01.2020 od godz. 12:00 do 23.01.2020, do godz. 12:00

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są przesłać pocztą na adres Wydział Farmaceutyczny ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków (z dopiskiem „rekrutacja – „Enologia”) p. 6/10 następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

3. Ogłoszenie listy rankingowej: 27.01.2020

4. Wpis na studia: od 28.01.2020 do 29.01.2020

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski tego dokumentu.


Kontakt

Wydział Farmaceutyczny CM UJ
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
(012) 6205 830

dr Danuta Plichta

e-mail: danuta.plichta@uj.edu.pl