KOSMETOLOGIA PRAKTYCZNA

Rekrutacja:

Warunkiem przyjęcia na studia jest dokonanie rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji (ERK).

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie co najmniej licencjata.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność rejestracji w systemie ERK.

Sposób rekrutacji:

Rekrutacja w systemie ERK rozpoczyna się 14 maja 2018 roku i trwa do 11 września 2018 r. do godz. 12.00

Link do elektronicznej rekrutacji >>>

Następnie 14 września 2018 roku zostanie ogłoszona lista rankingowa, zgodnie z którą 17-20 września 2018 r. będą prowadzone wpisy na studia.

Wymagane dokumenty:

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć w sekretariacie (osobiście lub przesłane pocztą) następujące dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe tego dokumentu na język polski.

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

  1. Oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych, a w przypadku gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dyplomu należy złożyć zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego (z podanymi ocenami
    z pracy dyplomowej), które wydawane jest przez uczelnię oraz oświadczenie o doręczeniu oryginału lub odpisu dyplomu w podanym terminie (pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia na studia)
  2. Dwie fotografie o wymiarach 35mm x 45mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  3. Dowód osobisty wraz z kserokopią obu stron dokumentu

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe tego dokumentu na język polski.

 

 

Kontakt:

Wydział Farmaceutyczny UJCM
Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii
ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

dr Danuta Plichta

tel. 12 6205830
email:zddik@uj.edu.pl