KOSMETOLOGIA PRAKTYCZNA

Rekrutacja:

Kto może ubiegać się o przyjęcie na studia?

Do podjęcia studiów upoważnione są wszystkie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku, na poziomie co najmniej licencjata. Po skończeniu studiów podyplomowych „Kosmetologia Praktyczna” absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie na kierunku Kosmetologia na Wydziale Farmaceutycznym UJCM, zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.

Jak się zapisać na studia?

 1. Dokonać rejestracji w systemie ERK w dniach 14.05.2018 – 11.09.2018 do godz. 12.00. Link do rekrutacji:
  https://www.erk.uj.edu.pl/studia/karta/studia_id/4474/tryb_ubiegania/s/nr_naboru/1
 2. Przesłać na adres kontaktowy podpisane przez kandydata podanie na studia wygenerowane z indywidualnego konta ERK wraz z kserokopią dyplomu ukończenia studiów wyższych. W przypadku, gdy dyplom został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski tego dokumentu.
 3. Lista rankingowa zostanie ogłoszona 14.09.2018 roku. 
 4. W terminie 17-20.09.2018 dokonać wpisu na studia. W tych dniach należy:
  – okazać oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  W przypadku gdy kandydat nie posiada jeszcze dyplomu należy złożyć zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego (z podanymi ocenami z pracy dyplomowej), które wydawane jest przez uczelnię oraz oświadczenie o doręczeniu oryginału lub odpisu dyplomu w podanym terminie (pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia na studia)
  – złożyć dwie fotografie o wymiarach 35mm x 45mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  – okazać dowód osobisty wraz z kserokopią obu stron dokumentu

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:

Wydział Farmaceutyczny UJCM
Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii
ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

dr Danuta Plichta

tel. 12 6205830
email:zddik@uj.edu.pl