KOSMETOLOGIA PRAKTYCZNA

Rekrutacja:

Kto może ubiegać się o przyjęcie na studia?

Do podjęcia studiów upoważnione są wszystkie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku, na poziomie co najmniej licencjata.

O przyjęciu na studia decyduje:

oraz

  • pozytywny wynik kwalifikacji na podstawie listu motywacyjnego potwierdzającego doświadczenie zawodowe, naukowe, dotychczasową działalność w obszarach związanych z kierunkiem studiów oraz motywy podjęcia przedmiotowych studiów.

Po skończeniu studiów podyplomowych „Kosmetologia Praktyczna” absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie na kierunku Kosmetologia na Wydziale Farmaceutycznym UJCM, zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym, na określonych zasadach.

Zasady rekrutacji:
  1. Rejestracja w systemie https://www.erk.uj.edu.pl/studia/karta/studia_id/4925/tryb_ubiegania/s/nr_naboru/1 w dniach 13.05.2019 –  17.09.2019

2.   Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są przesłać na adres Wydział Farmaceutyczny, Danuta Plichta, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków, następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata wraz z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych;
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia wraz z kserokopią suplementu do dyplomu;
  • list motywacyjny potwierdzający doświadczenie zawodowe, naukowe, dotychczasową działalność w obszarach związanych z kierunkiem studiów oraz motywy podjęcia przedmiotowych studiów wraz z kserokopią dokumentów (dyplomy, szkolenia, certyfikaty) potwierdzających opisane w liście motywacyjnym kwalifikacje (doświadczenie zawodowe, naukowe i dotychczasową działalność w obszarach związanych z kierunkiem studiów).W przypadku, gdy dyplom został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski tego dokumentu.

3. Ocena nadesłanych dokumentów przez Komisję Kwalifikacyjną.
4. Ogłoszenie listy rankingowej: 20 września 2019 r.
5. Wpisy na studia: 23.09.2019 – 26.09.2019 

Kontakt:

Wydział Farmaceutyczny UJCM
Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii
ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

dr Danuta Plichta

tel. 12 6205830
email: danuta.plichta@uj.edu.pl