TRYCHOLOGIA W KOSMETOLOGII

Rekrutacja:

Kto może ubiegać się o przyjęcie na studia?

Do podjęcia studiów upoważnione są wszystkie osoby:

  • posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia na kierunkach medycznych i paramedycznych takich jak: kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia lub
  • posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia na dowolnym innym kierunku, ale posiadający dodatkowo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Kosmetologia Praktyczna” na Wydziale Farmaceutycznym UJCM.

O przyjęciu na studia decyduje:

oraz

  • pozytywny wynik kwalifikacji na podstawie listu motywacyjnego potwierdzającego doświadczenie zawodowe, naukowe, dotychczasową działalność w obszarach związanych z kierunkiem studiów oraz motywy podjęcia przedmiotowych studiów.
Zasady rekrutacji:
  1. Rejestracja w systemie https://www.erk.uj.edu.pl/studia/karta/studia_id/5034/tryb_ubiegania/s/nr_naboru/1 w dniach 13.05.2019 –  17.09.2019

2.   Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są przesłać na adres Wydział Farmaceutyczny, Danuta Plichta, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków, następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata wraz z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych;
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia wraz z kserokopią suplementu na kierunku kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna lub fizjoterapia lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia wraz z kserokopią suplementu na dowolnym innym kierunku wraz ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych „Kosmetologia Praktyczna” na Wydziale Farmaceutycznym UJCM
  • list motywacyjny potwierdzający doświadczenie zawodowe, naukowe, dotychczasową działalność w obszarach związanych z kierunkiem studiów oraz motywy podjęcia przedmiotowych studiów wraz z kserokopią dokumentów (dyplomy, szkolenia, certyfikaty) potwierdzających opisane w liście motywacyjnym kwalifikacje (doświadczenie zawodowe, naukowe i dotychczasową działalność w obszarach związanych z kierunkiem studiów).W przypadku, gdy dyplom został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski tego dokumentu.

3. Ocena nadesłanych dokumentów przez Komisję Kwalifikacyjną.
4. Ogłoszenie listy rankingowej: 20 września 2019 r.
5. Wpisy na studia: 23.09.2019 – 26.09.2019 

 

Kontakt:

Wydział Farmaceutyczny UJCM
Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii
ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

dr Danuta Plichta

tel. 12 6205830
email: danuta.plichta@uj.edu.pl